ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
12

• หญิง
14

รวม
27


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาเครื่องกล
3

• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• สาขาวิชาการบัญชี
1

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
3

• สาขาวิชาการตลาด
1

• สาขาวิชาการโรงแรม
1

• งานสารบรรณ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานการบัญชี
2

• งานปกครอง
2

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการนายพรอนันต์ สิงห์เล็ก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการนางสาวประภาพร เลิศเสถียร
ข้าราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวสารินี โกยแก้ว
ข้าราชการ สาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายทศพล ยงยศ
ข้าราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
พนักงานราชการนางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ ไม่มีนางสาวรัตนกาญจน์ ไภรินธนไพศาล
พนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ ไม่มีนายพรณรงค์ เสมาชัย
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ ไม่มีนายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพรพรรษา สุบินยัง
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
พนักงานราชการ ไม่มีว่าที่ร้อยตรีเหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ ไม่มีนายพันวิทย์ พวงศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง ไม่มีว่าที่ร้อยตรีเจตพล ชูศรีสุข
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวศิตาพร ปกป้อง
พนักงานราชการ สาขาวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
ครูอัตราจ้างนายธีรภัทร์ กาฬภักดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายพฤหัส นุชศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวฐานะมาศ เนตรอนันต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่นางสาวนิพาพร สุขนารถ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวณปภัช พงษ์ทวี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง ไม่มีนายสมชาย ทองปุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุนีย์ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง ไม่มีนางสาวสุชาดา ไทยประสานทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวศิริกานต์ ดอกไม้จีน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปาจรีย์ อมศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรน.ส. กุลลยา อินทะเส
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ