ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
14

• หญิง
17

รวม
32


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาเครื่องกล
5

• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• สาขาวิชาการบัญชี
2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
3

• สาขาวิชาการตลาด
1

• งานสารบรรณ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานการบัญชี
1

• งานปกครอง
1

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานบุคลากร
2

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• สถานศึกษาคุณธรรม
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรวิชญ์ สิทธิปัญญา
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการธนัญชัย ชัยวิริยะกุล
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางพชรมน ซื่อตรง
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าที่ร้อยตรีธำรงค์ ถาวรการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววรรณา นาคศักดิ์
ข้าราชการ สาขาวิชาการบัญชีนายณัฐพล จุลชัยวรกุล
ข้าราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนัฐชนก ศรีคำ
ข้าราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
ข้าราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางส.สุศิวลี นิลเล็ก
ข้าราชการ สาขาวิชาการตลาด

นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพรณรงค์ เสมาชัย
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายชัชวาลย์ เห่งใหญ่
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลว่าที่ร้อยตรีเจตพล ชูศรีสุข
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพันวิทย์ พวงศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรพรรษา สุบินยัง
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีเหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรัตนกาญจน์ ไภรินธนไพศาล
พนักงานราชการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นางสาวไพรินทร์ สุขวงศ์
พนักงานราชการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนฤมล พานเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวสุนีย์ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสุชาดา ไทยประสานทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณปภัช พงษ์ทวี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวทิวานนท์ สังข์มณี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายรุ่งอรุณ ไม้อยู่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวนิพาพร สุขนารถ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสมชาย ทองปุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางกชรดี ทองจับ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนัยน์ปพร ลี้เทียน
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวลัคนาพร พูลผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา