ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
12

• หญิง
13

รวม
26


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาเครื่องกล
3

• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• สาขาวิชาการบัญชี
2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
2

• สาขาวิชาการตลาด
3

• งานสารบรรณ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานการเงิน
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานการบัญชี
1

• งานปกครอง
1

• งานพัสดุ
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานบุคลากร
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีธำรงค์ ถาวรการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายรวิชญ์ สิทธิปัญญา
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางพชรมน ซื่อตรง
ข้าราชการ สาขาวิชาการบัญชีนายณัฐพล จุลชัยวรกุล
ข้าราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางส.สุศิวลี นิลเล็ก
ข้าราชการ สาขาวิชาการตลาด

นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพรณรงค์ เสมาชัย
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลว่าที่ร้อยตรีเจตพล ชูศรีสุข
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพันวิทย์ พวงศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรพรรษา สุบินยัง
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีเหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรัตนกาญจน์ ไภรินธนไพศาล
พนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาดนางสาวไพรินทร์ สุขวงศ์
พนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาด

นางสาวนัยน์ปพร ลี้เทียน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวธิดารัตน์ ปานนก
หัวหน้างาน งานสารบรรณนางสาวนิพาพร สุขนารถ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายสมชาย ทองปุ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวศิริกานต์ ดอกไม้จีน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุนีย์ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสุชาดา ไทยประสานทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณปภัช พงษ์ทวี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนฤมล พานเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล