ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
10

• หญิง
14

รวม
25


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาเครื่องกล
3

• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• สาขาวิชาการบัญชี
2

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
3

• สาขาวิชาการตลาด
2

• งานสารบรรณ
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานการบัญชี
1

• งานปกครอง
2

• งานพัสดุ
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวประภาพร เลิศเสถียร
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพรณรงค์ เสมาชัย
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลว่าที่ร้อยตรีเจตพล ชูศรีสุข
พนักงานราชการ สาขาวิชาเครื่องกลนายพันวิทย์ พวงศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรพรรษา สุบินยัง
พนักงานราชการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร้อยตรีเหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ
พนักงานราชการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรัตนกาญจน์ ไภรินธนไพศาล
พนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาดนางสาวไพรินทร์ สุขวงศ์
พนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาด

นายพฤหัส นุชศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริกมล ช้าอยู่
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวนัยน์ปพร ลี้เทียน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีนายธีรภัทร์ กาฬภักดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวฐานะมาศ เนตรอนันต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส. กุลลยา อินทะเส
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางสาวสุนีย์ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวนิพาพร สุขนารถ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสุชาดา ไทยประสานทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณปภัช พงษ์ทวี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศิริกานต์ ดอกไม้จีน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสมชาย ทองปุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่